Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0001, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 1, собственост на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс на БАН - IV км.“

В сградата, предмет на интервенция по проекта, са разположени Институтът за космически изследвания и технологии, Институтът по механика и Институтът по роботика. С инвестиция в размер на близо 3,2 млн. лв. ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. След изпълнение на мерките сградата ще попада в най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало