Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0002, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 25, собственост на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, Научен комплекс на БАН - IV км.“

Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. След изпълнение на мерките сградата, в която са разположени Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институтът по молекулярна биология, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Институтът по физиология на растенията и генетика, ще попада в най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. Инвестицията е в размер на близо 3 млн. лв. като финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало