Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0004, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сграда Институт по електроника, собственост на Българската академия на науките, находяща се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 72, Научен комплекс 2 на БАН - VIII км.“

С инвестиция в размер на близо 2,5 млн. лв. ще бъде обновена сградата, използвана от Института по електроника и Института по астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория. Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. След изпълнение на мерките сградата ще попада в най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало