Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0005, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 21, собственост на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс на БАН - IV км.“

С инвестиция от над 2 млн. лв. сградата, в която са разположени Институтът по физиология на растенията и генетика, Институтът по молекулярна биология и Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство, ще отговаря най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. За целта ще бъдат ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало