Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0006, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 24, собственост на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс на БАН - IV км.“

Предмет на интервенция по проекта е блок 24 от Научния комплекс на БАН - IV км. В сградата са разположени Геологически институт и Научноинформационен Център „Българска енциклопедия“. Основната цел на проекта е подобряване енергийните характеристики на сградата, чрез прилагане на устойчиви енергийни мерки. В допълнение ще бъдат предвидени дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. С инвестиция от близо 3 млн. лв. след изпълнение на мерките сградата ще попада в най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало