Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0007, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 23, собственост на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс на БАН - IV км.“

С инвестиция от над 3 млн. лв. сградата, в която са разположени Института по невробиология, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Института по физиология на растенията и генетика, ще достигне най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. За постигане на заложените енергийни спестявания ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, допълнени от дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало