Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0008, проект „Повишаване на енергийна ефективност на Централна сграда на Физическите институти, собственост на Българската академия на науките, находяща се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 72, Научен комплекс на БАН - VIII км.“

Централна сграда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Института по физика на твърдото тяло ще бъде обновена с инвестиция от над 2,5 млн. лв. Предвижда се изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и достигане на най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. В допълнение са предвидени дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало