Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0010, проект „Повишаване на енергийна ефективност на блок 9, собственост на Българската академия на науките, находяща се в гр. София, ул. „акад. Георги Бончев“, Научен комплекс на БАН - IV км.“

Сградата, в която е разположен Института по органична химия с Център по фитохимия, ще подобри своята енергийна ефективност като ще достигне най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. С инвестиция в размер на 3 млн. лв. ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало