Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0011, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Национален природонаучен музей, собственост на Българската академия на науките, находяща се в гр. София, бул. Цар Освободител № 1 и ул. Московска № 6“

Проектът цели повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд на Националния природонаучен музей на бул. „Цар Освободител“ № 1 и ул. „Московска“ № 6. Ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Целта е сградата да достигне най-високия клас на енергопотребление - клас „А“, като дейностите ще бъдат съобразени и с действащия статут на сградата по Закона за културното наследство. Инвестицията е в размер на 3,5 млн. лв., а финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало