Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG‑RRP‑4.022‑0012, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сграда Учебен корпус „Ректорат“, собственост на Българската академия на науките, находяща се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 73“

Инвестиция от над 5 млн. лв. е осигурена за повишаване на енергийната ефективност на сградата, използвана от Института по биология и имунология на размножаването и Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей. Проектът придвижа да бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, допълнени от дейности за възстановяване на конструкцията на сградата, мерки за осигуряване на безопасност в случай на пожар и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Изпълнението на мерките ще доведе до постигане на най-високия клас на енергопотребление - клас „А“. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.


Начало